Communiceren in de 21e eeuw gaat verder dan een mooi praatje.

Communicatie anno 21e eeuw

De toegenomen technologisering en informatisering leidt tot tal van veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het accent verschuift van productie van standaardproducten naar de ontwikkeling en circulatie van kennis. Het aantal banen met routinematig productiewerk neemt hierdoor af, terwijl er steeds meer vraag is naar banen die vragen om flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. En communicatie neemt een steeds belangrijkere plaats in.

Een andere manier van samen-werken en communiceren

In onze innovatie-economie gaat het veelal over nieuwe ideeën genereren, door samenwerking, creativiteit, technologische toepassingen en ondernemerschap.

Een andere kenmerkende ontwikkeling, die het maatschappelijke en persoonlijke leven van mensen beïnvloedt, is de toenemende individualisering. Er zijn meer vrijheden om het leven vorm te geven en dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Mensen moeten meer dan voorheen leren eigen keuzes te maken en zich te oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren. 

De vraag is welke kennis wij minimaal moeten beheersen om te kunnen functioneren in de maatschappij en als basis voor verdere ontwikkeling in de toekomst. In iedere sector zal steeds meer het accent komen te liggen op vaardigheden zoals:

  • Communiceren: effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap
  • Kritisch denken: kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening
  • Probleemoplosvaardigheden: (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen
  • Creativiteit: bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren
  • Samenwerken: gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen
  • Sociale en culturele vaardigheden: effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden

Meer weten over het belang van communicatie in een samenwerking? Maak een afspraak. Want wij communiceren graag persoonlijk.