Ik wens je veel personeel toe!

personeel

Een bekende uitspraak luidt: "Ik wens je veel personeel toe!". Iedereen die een eigen zaak heeft of heeft gehad, weet dat  het hebben van personeel, naast positieve zaken, ook de nodige kopzorgen veroorzaakt.

Iemand veel personeel toewensen is dus een manier om indirect te laten weten dat je deze persoon niet alleen maar voorspoed toewenst.

Klein proberen te blijven heeft zo z'n voordelen, want personeel weer ontslaan is ondanks de recente aanpassing van de WWZ nog steeds niet soepel te noemen t.o.v. bijvoorbeeld de VS.

In dit artikel zetten we de belangrijkste punten even op een rijtje.

Tijdelijk personeel

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter is dan 6 maanden mag géén proeftijd meer worden opgenomen.

Indien de arbeidsovereenkomst een langere looptijd heeft dan 6 maanden mag nog wel een proeftijd worden opgenomen; volgens onderstaand schema:

  • Contract voor 6 maanden of meer maar minder dan 2 jaar: maximaal 1 maand.
  • Contract voor ten minste 2 jaar: maximaal 2 maanden proeftijd.
  • Contract zonder vaste einddatum (bijv. vervanging of project): maximaal 1 maand.

Ketenregeling: van flex naar vast

Er mogen 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op rij worden gesloten, mits de gezamenlijke duur van deze 3 overeenkomsten niet langer is dan 2 jaar. Wordt een van deze grenzen overschreden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien er een onderbrekingsperiode van langer dan 6 maanden tussen twee van de contracten is.

Aanzegging

De werkgever moet (verplicht!) minimaal één maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die een looptijd heeft van 6 maanden of langer, de werknemer schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en onder welke voorwaarden.

Doet de werkgever dat niet of te laat, dan dient hij de werknemer een boete te betalen. Zie ook http://www.mkbservicedesk.nl/9134/laat-tijd-weten-tijdelijk-contract-wel.htm

De aanzegplicht geldt niet indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een looptijd heeft van minder dan 6 maanden of indien er geen duidelijke einddatum is, bijvoorbeeld als er sprake is van tijdelijke vervanging tijdens ziekte of de arbeidsovereenkomst is afgesloten voor de duur van een project.

Vast personeel

Ontslag

Bij ontslag zonder instemming van de werknemer, zijn er nu 2 vaste ontslagroutes:

  • Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV.
  • Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie,

Beide procedures zijn niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Maar let op: hij of zij kan zich nog tot twee weken na de instemming bedenken. Daar hoeft de werknemer geen reden voor aan te geven. Als dit gebeurt, moet je alsnog via het UWV of de kantonrechter ontslag aanvragen. Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/ontslagrecht-en-ontslagvergoeding

Transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden:

  • als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
  • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Transitievergoeding uitrekenen? Er is zelfs een app voor Android te vinden in de Playstore.


Zou je ons willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hiernaast of hieronder (mobiel) voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: